Wettelijke bepalingen en Regelgeving

Onze specialisatie ligt op de domeinen van ondernemingsrecht, bouwrecht, vennootschapsrecht en het faillisementsrecht .

Het ondernemingsrecht   is toepasselijk  voor elk type onderneming, ongeacht de aard van de overeenkomst (koop-huur-aanneming-overdracht van aandelen in  aandeelhoudersovereenkomsten ) en ongeacht de aard  van het voorwerp van het beding (roerend goed- onroerend goed -diensten) .   Het bouwrecht gaat over de aansprakelijkheid  van de bouwactoren, de factoren die relevant  zijn omtrent een resultaat of middelenverbintenis.  Het vennootschapsrechtbevat de regelgeving inzake bestuurdersaansprakelijkheid.  Het faillissementsrechtregelt de verhouding van een schuldenaar die door financieel onvermogen in betalingsmoeilijkheden verkeert, tot de schuldeiser(s).  Het onteigeningsrecht steunt op de onteigeningswet en de omgevingswet

We kunnen u als ondernemer en onderneming adviseren voor beslissingen op een van die gebieden.

GEREALISEERDE OPDRACHTEN:

Opstellen van exclusieve distributieovereenkomst voor de BENELUX bij:

Sportscare for professionals, elite and everyday athletes who take CARE of their bodies.

Opstellen huurovereenkomst en aanvraag omgevingsvergunning bij

Boerderijwinkel en Specialistische kwekerij van kruiden

Formuleren van algemene verkoopsvoorwaarden en opmaak van contract (standaard en op maat) bij

Groep Weerwerk zet in op mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt

Weergaven: 199