Duurzaam ondernemen Circulaire economie en ESG rapportering

Duurzaamheid

Duurzaamheid gaat over ontwikkelingen met een lange termijn effect, die een blijvende verbetering van bestaande producten/diensten, processen en omgevingen beogen. De waarde die voorheen gecreëerd werd op economisch vlak, gaat dan ook gepaard met beoogde waarden op sociaal en ecologisch vlak. Met de hulp van moderne technologie wordt duurzaam ondernemen echter een haalbare kaart.

Circulaire economie

In een circulaire economie tracht men het verbruik van grondstoffen en energie te optimaliseren en de reststromen te minimaliseren. 

Daartoe starten we met het doorlichten van uw onderneming. Daarin gaat onze bijzondere aandacht naar de herkomst en uw aanwending van  materieel en grondstoffen.   We hebben bijzondere aandacht voor uw geproduceerde afval en ontwikkelen samen met u een business model waarin de reststromen worden geminimaliseerd.

Zo kunnen julie als onderneming groeien tot een circulaire economie en starten met een waardevol circulair businessmodel.

ESG staat voor Environmental, Social en Governance, ondernemen met het oog voor milieu en klimaat enerzijds en sociale verantwoordelijkheid en het beleid daarover anderzijds. Dus duurzaamheid op het gebied van energie en grondstoffen (o.a. afval) maar ook het voeren van een sociaal management vallen hier onder. Sociaal management gaat over hoe de onderneming met mensen omgaat, denk maar aan diversiteit, inclusiviteit, gezondheid, persoonlijke ontwikkeling, werkomstandigheden, ….

ESG rapportering omvat een rapport over de prestaties van een organisatie op elk van de drie ESG criteria. Dat rapport moet voldoen aan de richtlijnen van de CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive)die investeerders en andere derde partijen transparantie geeft over de duurzaamheidsprestaties van de onderneming. 

GEREALISEERDE OPDRACHTEN:

Beperken van afvalstroom en restmateriaal herbruiken bij

Producent van kwartscomposiet platen

AFVAL AUDIT bij Group Nivelles

Project POM Limburg
specialist in bathrooms

Weergaven: 327