4 Jaren schoolplan in school Wereldwijs

1 School Wereldwijs

www.basisschoolwereldwijs.nl

De missie van de school is:  “Samen toekomstgericht spelen, leren en ontwikkelen! “

De visie van deschool is: onderwijs volgens drie pijlers:

Veilig leren, samen kom je verder

Passend leren, ruimte voor talent

Actief leren, toegerist de wereld in.

2Vraag van de directeur aan SCV Limburg:  Klankbord zijn bij het opstellen van het schoolplan  2019-2023

De Nederlandse Overheid vraagt aan de scholen een Schoolplan (vierjarenplan 2019-2023) op te stellen.

Als consultant van SCV Limburg was ik  KLANKBORD van de directie van de basisschool Wereldwijs bij het opstellen van hun 4 jarenplan. Dat is opgelegd dooe de Nederlandse Overheid. Het moet weliswaar aan bepaalde inhoudelijke en vormvoorwaarden voldoen. Eenvormigheid bij  de scholen wordt bereikt door het verplicht gebruik van eenzelfde beleidssysteem.

3 Het gevolgde stappenplan

De school Wereldwijs neemt alle stakeholders mee  in alle stappen  en achteraf  blijven ze een rol spelen in het proces wat een breed draagvlak garandeert

1 SWOT maken : interne en externe stakeholders ( iedereen die belangrijk is erbij betrekken) geef het gevoel dat iedereen belangrijk is en mag meedenken.  

2. De missie ( doelen-onze kernwaarden-onze streefbeelden-parels van de organisatie-eigen kwaliteitsaspecten in beeld) met alle stakeholders 

3. visie lesgeven-leren-identiteit-excellentie- cultuur 

4. Vaststellen van de wensen op alle facetten binnen de organisatie als input van je strategisch beleid: afstemming-burgerschap-leidinggevende-identiteit-kwaliteit-zorg-leertijd-ononderbroken ontwikkeling-pedagogisch didactisch handelen-rekenen-resultaten-schoolklimaat-taal-veiligheid 

5. basiskwaliteit in beeld brengen 

6. zicht op de verschillende beleidsterreinen ( financieel-personeel-organisatie-strategisch-onderwijskundig…) 

7. grote doelen eruit halen voor de komende 4 jaar 

8. Kleinere concrete doelen beschrijven 

9. prioriteren qua belangrijkheid-groot/klein-tijd ( verdelen over de 4 jaar) 

10. activiteiten aan koppelen 

11. jaarplan uitschrijven met concrete acties 

12. Monitoren : structureel wegzetten in de tijd , tussentijds evalueren en bijsturen, jaarplan evalueren en van daaruit nieuw jaarplan opstellen 

Ilse Wielockx, iwielockx@kempenkind.nl

Jeanne Schreurs, jeanne.schreurs@seniorconsultantsvlaanderen.be

Hits: 8