4 Jaren schoolplan in school Wereldwijs en klankbord van de directie

Over School WERELDWIJS

www.basisschoolwereldwijs.nl

De missie van de school is:

 “Samen toekomstgericht spelen, leren en ontwikkelen! “

De visie van de school is:

onderwijs volgens drie pijlers:

1.Veilig leren, samen kom je verder

2.Passend leren, ruimte voor talent

3.Actief leren, toegericht de wereld in.

SCV Limburg

Vraag:  Klankbord zijn bij het opstellen van het schoolplan  2019-2023

De Nederlandse Overheid vraagt aan de scholen een Schoolplan (vierjarenplan 2019-2023) op te stellen.

Als consultant van SCV Limburg was ik  KLANKBORD van de directie van de basisschool Wereldwijs bij het opstellen van hun 4 jarenplan. Dat is opgelegd dooe de Nederlandse Overheid. Het moet weliswaar aan bepaalde inhoudelijke en vormvoorwaarden voldoen. Eenvormigheid bij  de scholen wordt bereikt door het verplicht gebruik van eenzelfde beleidssysteem.

Het gevolgde stappenplan

De school Wereldwijs neemt alle stakeholders mee  in alle stappen  en achteraf  blijven ze een rol spelen in het proces wat een breed draagvlak garandeert

1 SWOT maken : interne en externe stakeholders ( iedereen die belangrijk is erbij betrekken) geef het gevoel dat iedereen belangrijk is en mag meedenken.  

2. De missie ( doelen-onze kernwaarden-onze streefbeelden-parels van de organisatie-eigen kwaliteitsaspecten in beeld) met alle stakeholders 

3. visie lesgeven-leren-identiteit-excellentie- cultuur 

4. Vaststellen van de wensen op alle facetten binnen de organisatie als input van je strategisch beleid: afstemming-burgerschap-leidinggevende-identiteit-kwaliteit-zorg-leertijd-ononderbroken ontwikkeling-pedagogisch didactisch handelen-rekenen-resultaten-schoolklimaat-taal-veiligheid 

5. basiskwaliteit in beeld brengen 

6. zicht op de verschillende beleidsterreinen ( financieel-personeel-organisatie-strategisch-onderwijskundig…) 

7. grote doelen eruit halen voor de komende 4 jaar 

8. Kleinere concrete doelen beschrijven 

9. prioriteren qua belangrijkheid-groot/klein-tijd ( verdelen over de 4 jaar) 

10. activiteiten aan koppelen 

11. jaarplan uitschrijven met concrete acties 

12. Monitoren : structureel wegzetten in de tijd , tussentijds evalueren en bijsturen, jaarplan evalueren en van daaruit nieuw jaarplan opstellen 

Ilse Wielockx, iwielockx@kempenkind.nl

Jeanne Schreurs, jeanne.schreurs@seniorconsultantsvlaanderen.be

Weergaven: 32